Erev Rosh Hashanah service

25 Sep @ 7:00 pm - 8:00 pm

Led by Rabbi Lynne, Rabbi Alyssa, & Cantor Natalie